Convoi

GRUPPUTVECKLING – SAMARBETE

Case: Specialistgrupp, Finansbolag
Uppdrag: Vända dränerande samarbetsklimat till att bli mer öppet, tillitsfullt och tryggt. Öka själkännedomen och förståelsen för andra. Lyfta på locket och prata om det som alla upplever. Formulera gemensamma överenskommelser för hur gruppen vill ha det.
Stöd: Nulägesinventering samt genomförande av grupputvecklingsprogram. Trepartssamtal med utvalda personer

GRUPPUTVECKLING – LEDNINGSGRUPP

Case: Ledningsgrupp inom en myndighet
Uppdrag: Förbättra samarbetet och informationsdelningen i gruppen. Skapa ett klimat som präglas av öppenhet. Rusta ledarna med konkret verktyg för att leda förändring inför kommande förändringsprocess
Stöd: Ledningsgruppsutveckling samt stöd till ledare vid olika utmaningar. Coaching av chef samt trepartssamtal vid konfliktsituation.

GRUPPUTVECKLING – KONFLIKTER

Case: Expertgrupp, Finansbolag
Uppdrag: Vända ett ogynnsamt samarbetsklimat som dränerar på energi, kreativitet, effektivitet och arbetsglädje. Ökad självkännedom samt konkreta verktyg för samtal
Stöd: Individuella samtal samt grupputvecklingsprogram. Coaching av experter

FÖRÄNDRINGSLEDNING – LEDNINGSGRUPP

Case: Ledningsgrup, Fastighetsbolag
Uppdrag: Rusta ledarna inför stora förändringar som kommer att kräva förändrade arbetssätt, bemötanden, anpassad organisation och ökad samverkan
Stöd: Arbeta med förändringsprocessen i ledningsgruppen. Tydliggöra den strategiska plattformen. Kommunicera och engagera medarbetarna i förändringen

GRUPPUTVECKLING – KONFLIKTER

Case: Stabsgrupp, Servicebolag
Uppdrag: Låsa upp fasta positioner mellan chef och medarbetare. Vända ett ogynnsamt klimat som präglas av kritik, klagan och misstänksamhet. Skapa ett mer öppet klimat där samarbete råder. Ökad självkännedom samt konkreta verktyg för samtal
Stöd: Grupputvecklingsprogram samt stöd till chefen

GRUPPUTVECKLING

Case: Shared Service Center, multinationellt bolag
Utmaning: 55 personer organiserade i tre grupper, låg effektivitet, motivation, engagemang och avsaknad av samarbete.
Stöd: Grundlig förstudie, Firo gruppteori, workshops, ledarskapsutbildning och ett uppföljningsarbete.

LEDARSKAPSUTVECKLING

Case: Mellanchefer på fraktbolag
Utmaning: att utveckla ett ledarskap där jag som mellanchef kan agera samlat utifrån både mina egna värderingar och också företagets
Stöd: Coachingsamtal, ledarskapsutbildning, arbete med företagets och ledarnas värderingar

NEDDRAGNINGAR

Case: Finansbolag
Utmaning: Vikande lönsamhet. Minska kostnaderna med 20% på 6 månader
Stöd: HR-, kommunikations- och processtöd till ledningsgrupp och chefer

NEDDRAGNINGAR

Case: Ekonomifunktion, multinationellt bolag
Utmaning: Flytt av faktureringsverksamheten till land med lägre kostnader.
Stöd: Arbetsrättsliga förutsättningar, individuella coachingsamtal, stöd till ledare och projektledare.

VÄRDERINGSARBETE

Case: Världsomfattande fraktbolag lanserar koncernens värderingar.
Utmaning: Ledarna – hur gör vi dessa värderingar levande för oss?
Stöd: Många workshops med samtliga medarbetare. Vi skapade delaktighet och engagemang kring värderingarna och omsatte de till att även vara praktiska. Vi ”levde” värderingarna under ett helt år med detta företag.

UTVECKLING AV LEDNINGSGRUPP

Case: Shared Service Center
Utmaning: Vill öka effektiviteten i gruppen och i organisationen
Stöd: Introduktion av feedback, arbete med medvetenhet, självkännedom och FIRO.

COACHING AV LEDARE

Case: Bemanningsbolag
Utmaning: Stor arbetsbörda och organisationsförändringar
Stöd: Ett antal coachtillfällen för att hitta riktning och mening samt prioriteringar

FUSIONER

Case: Två fastighetsbolag
Utmaning: Hantera den mänskliga sidan av förändringen. Rusta ledarna att axla laddarrollen i förändringen
Stöd: Ledarutvecklingsprogram med fokus på den mänskliga förändringsprocessen

FÖRVÄRV OCH INTEGRATION

Case: Tjänstekoncern
Utmaning: Två lika stora verksamheter skulle gå samman och verka under gemensamt varumärke
Stöd: Kommunikationsstöd, ledarstöd för organisationen

VERKSAMHETSÖVERTAG

Case: IT-bolag
Utmaning: ta över befintlig verksamhet och medarbetare och utveckla leverans, kvalitet och effektivitet i samklang med existerande verksamhet.
Stöd: HR-, Kommunikations-, och processtöd före övertag, under och efter övergång av verksamhet